งานที่ดำเนินการ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,273)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (1,368) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (1,336) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (1,085) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (1,034) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (990) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (980) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (973) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (920) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (888) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (809) ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563.. (748) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (617) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (508) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (405) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (377) ประวัติหน่วยงาน.. (341) แบนเนอร์.. (300) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (226) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง.. (154)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120