ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ 

ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-01  |   ข่าววันที่: 2019-07-01 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

                     จากการที่ประเทศไทยมีการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย เมื่อเดือน เมษายน 2558 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ถือเป็นการประกาศเตือนการทำการประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการทำประมงของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยในตลาดของสหภาพยุโรป  รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ จากผลการดำเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรปให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งระบบ และยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของภาคการประมง ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในการดำเนินการระยะต่อไป ทั้งสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย 6 ภารกิจ คือ 

ด้านที่ 1 ด้านกฎหมาย เพื่อความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง 2558 ให้เป็นพระราชบัญญัติ แต่อาจงดเว้นโทษทางอาญา

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการประมงให้เกิดความสมดุล ไม่ให้มีการทำประมงเกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการกองเรือ ได้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปรับปรุงท่าเทียบเรือ และเรือประมงพื้นบ้าน 27,000 ลำ ต้องสร้างอัตลักษณ์เรือ

ด้านที่ 4 ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

ด้านที่ 5 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทยปลอดประมงผิดกฎหมาย

ด้านที่ 6 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเคารถกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายของไทยเองและไม่เข้งมงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การกรอกข้อมูลแรงงานประมง คนเดินเรือต่าง ๆ จะให้ทำเท่าที่จำเป็นและควบคุมได้ หรือกรณีวันทกประมงที่ถูกควบคุม หากจำนวนปลาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มวันให้ เช่น ปี 2559 เพิ่มจำนวนวันให้เรือประมงอวนลากฝั่งอ่าวไทย จาก 225 วัน เป็น 240 วัน และในปี 2561 ก็เพิ่มวันทำประมงให้เช่นกัน

                    ซึ่งรัฐบาลคาดว่าการดำเนินการทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีทั้งชาวประมงรวมถึงการส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องด้วยดีต่อไป

                


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,611)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (820) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (652) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (598) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (592) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (590) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (482) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (467) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (415) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (404) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (391) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (387) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (383) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (360) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (340) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (317) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (307) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000