คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

เกษตรทฤษฎีใหม่

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-13 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  น.ส.เรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินกิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2562  ร่วมกับประมงอำเภอ โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในปี 2560 และปี 2561 ให้เป็นต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้านการประมงที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ในอนาคต  ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในอำเภอคำตากล้า กิจกรรมหลักทำการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด 


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,604)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (815) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (650) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (596) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (589) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (588) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (481) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (465) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (415) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (403) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (389) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (384) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (380) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (359) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (337) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (316) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (305) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000