ประชุมคณะอนุกรรมการ single command จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะอนุกรรมการ single command จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 

นโบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-25  |   ข่าววันที่: 2017-02-24 |  อ่าน: 224 ครั้ง
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการ single command จังหวัดสกลนคร ประชุมเพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรมตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 นโยบาย อาทิเช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์ ศพก. โครงการ zoning by agri- map...ฯลฯ โดยมี สหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน 


  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,666)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (835) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (804) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (655) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (607) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (604) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (600) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (492) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (471) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (468) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (420) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (406) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (399) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (398) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (394) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (366) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (345) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (321) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (313) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (302)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000