แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3370/2561 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2466/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒืในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ อัตศรี     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. นายบุญพร้อม คำลือฤทธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

...................

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  email  sakon_fpo@hotmail.com  โทรศัพท์ 042 713664  FAX 042 730470  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6