แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

ึคำสั่งจังหวัดสกลนคร

 เผยเเพร่: 2018-09-26  |   ข่าววันที่: 2018-09-26 |  อ่าน: 347 ครั้ง
 

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3370/2561 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2466/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒืในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ อัตศรี     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. นายบุญพร้อม คำลือฤทธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

...................


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,692)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,488) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,151) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (1,079) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (1,015) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (1,013) โครงสร้างองค์กร.. (925) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (918) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (861) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (849) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (837) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (836) ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสัตว์น้ำออนไลน์.. (819) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (817) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (779) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (764) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (720) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร 6 รายการ.. (713) ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ.. (680) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).. (678)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000