ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-12-07  |   ข่าววันที่: 2017-12-07 |  อ่าน: 406 ครั้ง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,749,900 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 พฤศจิกายน 2560

    เป็นเงิน 6,524,902.85 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)

    3.1 ปลาหมอไทยแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 4,499,933 ตัวๆละ 1.45 บาท เป็นเงิน     

    6,524,902.85 บาท       

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด

    4.2 บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

    4.3 ร้านหัวช้างการเกษตร (โกสุม)

    4.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก้าเกษตร อินทรีเกรชั่น

    4.5 พรเจริญฟาร์ม

    4.6 ศรีทองฟาร์ม

    4.7 สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นางสาวยุพเยาว์  สายจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

     5.2 นายมลากูล ฉายแสง ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ         กรรมการ

     5.3 นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง                กรรมการและเลขานุการ

  

                

        

 

 

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (5,698)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,505) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (1,158) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (1,089) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (1,024) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (1,020) โครงสร้างองค์กร.. (935) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (922) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (868) มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (852) ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสัตว์น้ำออนไลน์.. (851) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (839) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (839) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (825) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (782) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (775) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร 6 รายการ.. (736) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (727) ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ.. (695) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).. (687)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000