ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-07  |   ข่าววันที่: 2017-12-07 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,749,900 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 พฤศจิกายน 2560

    เป็นเงิน 6,524,902.85 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)

    3.1 ปลาหมอไทยแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 4,499,933 ตัวๆละ 1.45 บาท เป็นเงิน     

    6,524,902.85 บาท       

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด

    4.2 บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

    4.3 ร้านหัวช้างการเกษตร (โกสุม)

    4.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก้าเกษตร อินทรีเกรชั่น

    4.5 พรเจริญฟาร์ม

    4.6 ศรีทองฟาร์ม

    4.7 สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นางสาวยุพเยาว์  สายจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

     5.2 นายมลากูล ฉายแสง ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ         กรรมการ

     5.3 นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง                กรรมการและเลขานุการ

  

                

        

 

 

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,604)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (815) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (650) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (596) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (591) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (588) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (481) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (465) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (415) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (403) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (389) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (385) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (380) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (359) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (337) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (316) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (305) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000