ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-12-07  |   ข่าววันที่: 2017-12-07 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,749,900 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 พฤศจิกายน 2560

    เป็นเงิน 6,524,902.85 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)

    3.1 ปลาหมอไทยแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 4,499,933 ตัวๆละ 1.45 บาท เป็นเงิน     

    6,524,902.85 บาท       

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด

    4.2 บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

    4.3 ร้านหัวช้างการเกษตร (โกสุม)

    4.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก้าเกษตร อินทรีเกรชั่น

    4.5 พรเจริญฟาร์ม

    4.6 ศรีทองฟาร์ม

    4.7 สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นางสาวยุพเยาว์  สายจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

     5.2 นายมลากูล ฉายแสง ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ         กรรมการ

     5.3 นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง                กรรมการและเลขานุการ

  

                

        

 

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,412)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,027) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (945) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (756) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (743) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (739) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (687) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (626) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (554) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (545) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (517) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (499) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (471) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (468) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (465) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (461) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (450) โครงสร้างองค์กร.. (412) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (410) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (402)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000