ฐานข้อมูลด้านประมง2563-ประมงจังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ฐานข้อมูลด้านประมง2563-ประมงจังหวัดจันทบุรี 

หน้าหลัก


ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

( รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_qr_group/98/6745 )
 ข้อมูล รายงาน รายละเอียดข้อมูล

1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 

 

 

ทบ.1 ทั้งหมด   2,457   ฟาร์ม    50,660 ไร่
ยังชีพ       161     ฟาร์ม    1,509      ไร่
พาณิชย์   2,296    ฟาร์ม     49,151    ไร่
                                         ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 

 

 

2. ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

 

 

ทบ.2 ทั้งหมด   162   ราย
                                        ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

 

 

3. ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

 

ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จำนวน 1,958 ราย
                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนทำการประมง (ทบ.3)

 

4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 

 

 

 

 

4.1 ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง จำนวน   19  องค์กร
4.2 ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง  จำนวน  2  องค์กร
4.3 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน     7  องค์กร
.4 ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ           จำนวน     1  องค์กร
4.5 ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(ชปพ.ประมง)                         จำนวน    4    ราย
                   รวมทั้งสิ้น  29 องค์กร

 

ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 

 

 

 

 

5. แหล่งน้ำปิด

 

142 แห่ง  พื้นที่     3,390.95 ไร่

 

ข้อมูลแหล่งน้ำปิด

 

6. แหล่งน้ำจืด

 

196 แห่ง  พื้นที่   10,319.45 ไร่

 

ข้อมูลแหล่งน้ำจืด

 

7. แหล่งปลาหน้าวัด

 

                              - ไม่มี -

 

 

8. เรือประมง

 

 

 

 

8.1 เรือประมงพาณิชย์   จำนวน 133 ลำ
8.2 เรือประมงพื้นบ้าน   จำนวนทั้งสิ้น 3,008 ลำ
     - มีทะเบียนเรือไทย  จำนวน 889 ลำ
     - ไม่มีทะเบียนเรือไทย จำนวน 2,119 ลำ
(อยู่ระหว่างยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย)
                                      ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเรือประมง

 

 

 

 

9. แปลงใหญ่ (ปี 2560 - 2563)

 

 

 

 

ปี 2559 - 2561   จำนวน  1  แปลง ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว
ปี 2562             จำนวน  1 แปลง  ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว
ปี 2563             จำนวน  2  แปลง  ได้แก่
- กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว อ.นายายอาม
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์

 

ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี2560-2563

 

 

 

 

10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่าน

 

 

 

สรุปปริมาณและมูลค่า การนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ปี 2562
การนำเข้า     ปริมาณ....-....           มูลค่า......-........
การส่งออก ปริมาณ  9,789,630 ก.ก.  มูลค่า 762,782,075 บาท

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางการส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ รอบปี2562

 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง

(ในรอบปี 2562)

 

การเพาะเลี้ยง  24,368.00  ตัน


การประมง     10,381.22  ตัน

ตารางปริมาณผลผลิตจากการประมง ในรอบปี 2562

 

12. ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ

 

 

 

12.1 ตลาดเจริญสุข
12.2 ตลาดสวนมะม่วง
12.3 ตลาดน้ำพุ
12.4 ตลาดเทศบาลขลุง
12.5 ตลาดป้าปุ้ย
                ฯลฯ
 

13. ประมงอาสา ปี 2548 – 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมประมงอาสา ตั้งแต่ปี 2548-2563
ทั้งหมด 247 ราย      ช่วยปฏิบัติงาน 77 ราย


อ.เมืองจันทบุรี  ทั้งหมด 35 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  12  ราย
อ.ขลุง            ทั้งหมด 24ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  17  ราย
อ.ท่าใหม่        ทั้งหมด 53 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  12  ราย
อ.โป่งน้ำร้อน   ทั้งหมด 9  ราย      ช่วยปฏิบัติงาน  0  ราย
อ.มะขาม       ทั้งหมด 12 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน   1  ราย
อ.แหลมสิงห์   ทั้งหมด 46 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  11  ราย
อ.สอยดาว     ทั้งหมด  6  ราย     ช่วยปฏิบัติงาน   1  ราย
อ.แก่งหางแมว  ทั้งหมด 13 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  5  ราย
อ.นายายอาม   ทั้งหมด 42 ราย     ช่วยปฏิบัติงาน  18  ราย
อ.เขาคิชฌกูฏ   ทั้งหมด  7ราย       ช่วยปฏิบัติงาน  0  ราย

ข้อมูลประมงอาสา ปี2548-2563

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง (หลัก/เครือข่าย)

 

ศพก. หลัก  จำนวน 10 แห่ง
ศพก. เครือข่าย-รายใหม่ (ปี2563)   จำนวน 10 แห่ง
ศพก. เครือข่าย-รายเก่า (ปี2560-2562)   จำนวน 50 แห่ง

รายชื่อ ศพก.หลัก
รายชื่อ ศพก.เครือข่าย รายใหม่ (1:1) ปี2563
รายชื่อ ศพก.เครือข่าย รายเก่า (5:1) ปี2560-2562

15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจำนวน  3  โครงการ
1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง 
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติฯ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี 
พื้นที่ตั้งโครงการ ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

    - จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง
3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
พื้นที่บ้านบ่อโบกปูน หมู่ที่ 6 ต.พวา  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี
    - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกร 30 ราย

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
 (ตามมาตรา 175)

 

รวมทั้งสิ้น  252 ราย  1,433 กระชัง   พื้นที่  26,715 ตร.ม.

 

ตารางจำนวนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

 

17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

 

 

1. กุ้งขาวแวนนาไม
2. กุ้งกุลาดำ
3. ปลากะพงขาว
4. หอยนางรม
        ฯลฯ
 

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร    

ปี 2563 (บาท)

 

งบดำเนินงาน  1,504,285 บาท
งบบุคลากร        25,000 บาท
งบอุดหนุน       638,850 บาท
                                              ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 

19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจันทบุรี
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด
เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจันทบุรี
เว็บไซต์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

 

 

20. สัตว์น้ำควบคุม  20.1 จระเข้ - มีผู้ขออนุญาต 8 ราย  จำนวนจระเข้ 3,381 ตัว ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ 2562
ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงจระเข้
  20.2 กุ้งทะเล - มีผู้ขออนุญาต 1,895 ราย
                       อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 2562
ข้อมูลผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
  20.3 กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช - มีผู้ขออนุญาต 227 ราย ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 2559
ข้อมูลผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง
  20.4 หอยทะเล ที่ได้รับอนุญาต ........-......... ราย
                       อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
 

20.5 ผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ได้รับอนุญาต ........-......... ราย
                       อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

21. ท่าเทียบเรือประมง

 

 

21.1 ท่าเทียบเรือภายใน 43 แห่ง


21.2 มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM) (ไม่มี)

ข้อมูลท่าเทียบเรือ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วย...  186   ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเ...  140  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  136  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประม...  116  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบ...  108  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  42  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   41  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    38  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  26  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  22


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ