กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม (1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย รับแจ้ง ประสานการช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ

(2) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(3) ประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความมั่นคงทางทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรือประมงทั้งในและนอกน่านน้ำไทย

(4) จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสาร

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  78   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   74  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  66  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   59  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   59  การประชุมทบทวนความรู้ให้กับผู้สังเกตการณ์บนเรือ   58  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  58  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  58  ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ