ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60) 

banner

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-28 |  อ่าน: 666 ครั้ง
 

ทะเบียนเกษตร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี 
(ผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี )

ที่จะหมดอายุในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ:   กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
                  พร้อมทั้งยืนแบบคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว้นำ (ทบ. 1- 5) ก่อนทะเบียนของท่านจะขาดอายุฯ

ที่ เลขที่
เอกสาร
ทะเบียน
ฟาร์ม
ชื่อเกษตรกร ประเภท
ฟาร์มเลี้ยง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่ตั้งฟาร์ม เนื้อที่ฟาร์ม พันธุ์หลัก ประเภท
การเลี้ยง
จำนวน
หน่วยเลี้ยง
วันที่หมดอายุ
ที่ ซอย หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 1957ท100129 1901006837 นางจำปา แดงโสภา พาณิชย์ 06/2   3 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี   บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
2 1957ท100128 1901006836 นางนกน้อย โอนอ่อน พาณิชย์ 53   3 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี   บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
3 1957ท100130 1901006838 นางปราณี จันทรศิริ พาณิชย์ 44   3 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี   บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
4 1957ท100041 1901006748 นายสำราญ วันทาแก้ว พาณิชย์ 38     แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี   แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 0.0468 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 1/7/2560
5 1957ท100040 1901006747 นายเดชณรงค์ คัมภีระ พาณิชย์ 57   2 บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
6 1957ท100044 1901006751 นายปิยะวัฒน์ รัตนชัย พาณิชย์ 66/379   2   หนองจอก กรุงเทพมหานคร   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
7 1957ท100033 1901006740 นางธิติญา ไก่ฟ้า พาณิชย์ 46   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
8 1957ท100038 1901006745 นางผิน ไก่ฟ้า พาณิชย์ 46   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
9 1957ท100060 1901006767 นางสาวกนกพร บุญขันธ์ พาณิชย์ 24/1   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
10 1957ท100034 1901006741 นางสาวกาญจนา ไก่ฟ้า พาณิชย์ 24/1   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
11 1957ท100061 1901006768 นางอุษณีย์ บุญขันธ์ พาณิชย์ 24/1   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
12 1957ท100059 1901006766 นายกฤตภัค สำรวยใจ พาณิชย์ 24/1   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
13 1957ท100057 1901006764 นายณัทชาติ จันทร์อิ่ม พาณิชย์ 24/1   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
14 1957ท100037 1901006744 นายธนวัฒน์ รอดเกิด พาณิชย์ 46   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
15 1957ท100058 1901006765 นายประไพ ไก่ฟ้า พาณิชย์ 46   5 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
16 1957ท100039 1901006746 นายสำราญ พันธุ์สิงห์ พาณิชย์ 19/2   7 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
17 1957ท100035 1901006742 นางสาวเกศา จันทร พาณิชย์ 57/5   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
18 1957ท100036 1901006743 นางสาวสุนิสา ขอมเมืองปัก พาณิชย์ 57/2   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
19 1957ท100053 1901006760 นางสุดใจ ปัญสุวรรณ พาณิชย์ 57/4   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
20 1957ท100055 1901006762 นางอรธิชา สมพงษ์ พาณิชย์ 57/5   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
21 1957ท100046 1901006753 นายปฏิภาณ สอนกระจ่าง พาณิชย์ 57/2   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
22 1957ท100056 1901006763 นายแปลง จ่าแก้ว พาณิชย์ 57/5   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
23 1957ท100054 1901006761 นายพงษ์ศักดิ์ ชาลี พาณิชย์ 57/5   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
24 1957ท100048 1901006755 นายพลายแก้ว ขอมเมืองปัก พาณิชย์ 57/2   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
25 1957ท100045 1901006752 นายวินัย โกจันทึก พาณิชย์ 69   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
26 1957ท100062 1901006769 นายวิษณุ ปัญสุวรรณ พาณิชย์ 57/4   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
27 1957ท100047 1901006754 นายสมพร ขอมเมืองปัก พาณิชย์ 57/2   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
28 1957ท100043 1901006750 ร้อยตรีจรูญ ขุนวิแจ้ง พาณิชย์ 69/1   8 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
29 1957ท100052 1901006759 นางสาววนิดา จันดี พาณิชย์ 81   9 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
30 1957ท100042 1901006749 นายกิติชัย น้าสุวรรณ พาณิชย์ 38   9 สองคอน แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
31 1957ท100050 1901006757 นายชาญ จันดี พาณิชย์ 81   9 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
32 1957ท100049 1901006756 นายวิเชียร จันดี พาณิชย์ 81   9 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
33 1957ท100051 1901006758 นายสมชาย จันดี พาณิชย์ 81   9 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี   บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 1/7/2560
34 1957ท100131 1901006839 นายประจวบ ตาเสือ พาณิชย์ 46   3 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี   ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
35 1957ท100071 1901006778 นางสาวภคพร แดงจันทร์ พาณิชย์ 30   6 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี   ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
36 1957ท100118 1901006826 นายประชา แดงจันทร์ พาณิชย์ 30   6 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี   ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
37 1957ท100102 1901006810 นางอ่อนศรี หงษ์มณีเวช พาณิชย์ 13/2   6 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
38 1957ท100106 1901006814 นางโฉมสุดา แก้ววิเศษ พาณิชย์ 13/1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
39 1957ท100082 1901006789 นางทองคำ รอดอิ่ม พาณิชย์ 13/1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
40 1957ท100105 1901006813 นางทัศนีย์ สุนทรศรี พาณิชย์ 6   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
41 1957ท100104 1901006812 นางลำเพย สุนทรศรี พาณิชย์ 6   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
42 1957ท100070 1901006777 นางศุภิสรา ขันธวิธิ พาณิชย์ 1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
43 1957ท100064 1901006771 นางสาวดุษณี คัมภีรพันธ์ พาณิชย์ 07/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
44 1957ท100068 1901006775 นางสาวธัญญาภรณ์ ปัญญา พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
45 1957ท100113 1901006821 นางสาวบัวลัย ไชยสัน พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
46 1957ท100063 1901006770 นางสาวยุพดี แก้ววิเศษ พาณิชย์ 32/1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
47 1957ท100108 1901006816 นางสาววันเพ็ญ คำพีพันธ์ พาณิชย์ 03/3   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
48 1957ท100101 1901006809 นางสาวสถิต พรอินทร์ พาณิชย์ 29/3   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
49 1957ท100114 1901006822 นางสาวอุมาพร ปัญญา พาณิชย์ 01/3   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
50 1957ท100120 1901006828 นางสำราญ ชาติพหล พาณิชย์ 14/1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
51 1957ท100107 1901006815 นางสุณิสา คัมภีรพันธ์ พาณิชย์ 13/4   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
52 1957ท100112 1901006820 นางสุนัน สมร่าง พาณิชย์ 14   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
53 1957ท100115 1901006823 นายจำเนียร สมร่าง พาณิชย์ 14   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
54 1957ท100116 1901006824 นายนิกร ปัญญา พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
55 1957ท100109 1901006817 นายรุ่งศักดิ์ ปัญญา พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
56 1957ท100111 1901006819 นายสมจิตร บุญสง่า พาณิชย์ 04/1   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0469 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
57 1957ท100121 1901006829 นายสุวิท เรียนไธสง พาณิชย์ 4   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
58 1957ท100110 1901006818 นายอานนท์ สมร่าง พาณิชย์ 14   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
59 1957ท100103 1901006811 นางนงค์รักษ์ สุนทรศรี พาณิชย์ 784/13     ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
60 1957ท100083 1901006790 นางสาวพจนาท เกียวประเสริฐ พาณิชย์ 51 1   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
61 1957ท100097 1901006804 นางสำลี ผิวผ่อง พาณิชย์ 784/12     ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
62 1957ท100072 1901006779 นายกิตติ อุดมภักดี พาณิชย์ 05/9 4   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
63 1957ท100119 1901006827 นายจิรเดช สุนทรศรี พาณิชย์ 784/12     ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
64 1957ท100086 1901006793 นายภานุพงษ์ เกียวประเสริฐ พาณิชย์ 49 1   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
65 1957ท100117 1901006825 นายศราวุธ เขียวแก้ว พาณิชย์ 21 8   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
66 1957ท100093 1901006800 นายสำเภา เกียวประเสริฐ พาณิชย์ 49 1   ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
67 1957ท100100 1901006808 นายสุนันต์ สุขสมเกษม พาณิชย์ 784/7     ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
68 1957ท100124 1901006832 นางสำรวย นาครัตน์ พาณิชย์ 18   4 ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
69 1957ท100122 1901006830 นายประชุม กองประสาท พาณิชย์ 18   4 ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี   นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี 0.0500 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
70 1957ท100081 1901006788 นายละออ สุรินทร์ พาณิชย์ 129   12 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
71 1957ท100095 1901006802 นางทองขาน หาบุตร พาณิชย์ 9809   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
72 1957ท100065 1901006772 นางลักษณาวดี วงษ์ทองคำ พาณิชย์ 16/5   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
73 1957ท100067 1901006774 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
74 1957ท100066 1901006773 นายสัมฤทธิ์ ปัญญา พาณิชย์ 01/2   1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี   ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
75 1957ท100069 1901006776 นาย บุญส่ง กองศิริ พาณิชย์ 771/2   - ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
76 1957ท100179 1901006887 นายวิทูร จันทร์มา พาณิชย์ 9/65   - ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี   เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 0.0500 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
77 1957ท100172 1901006880 นายธีระ ธันวรักษ์กิจ พาณิชย์ 70   1 หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
78 1957ท100174 1901006882 นางบัวเพ็ญ สีไข่มุกข์ พาณิชย์ 11/1   2 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี   งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
79 1957ท100173 1901006881 นายมานพ พลมนตรี พาณิชย์ 10   2 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี   งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
80 1957ท100175 1901006883 นายโยธิน สีไข่มุกข์ พาณิชย์ 11/1   2 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี   งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
81 1957ท100144 1901006852 นางสายทอง รักยศ พาณิชย์ 2   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
82 1957ท100148 1901006856 นางสาววัชรี เนียมประยูร พาณิชย์ 4   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
83 1957ท100145 1901006853 นายเกียรติศักดิ์ มุกดา พาณิชย์ 10   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
84 1957ท100147 1901006855 นายฉอ้อน พวงศิริ พาณิชย์ 4   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
85 1957ท100177 1901006885 นายประยูร มุกดา พาณิชย์ 10   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0500 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
86 1957ท100141 1901006849 นายประหยัด แก้วชาติ พาณิชย์ 14/1   2 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
87 1957ท100146 1901006854 นายพรชัย จันทร์ทิพย์ พาณิชย์ 5   6 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
88 1957ท100142 1901006850 พ.อ.อ.ขวัญ แก้วบังเกิด พาณิชย์ 38   2 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี   ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
89 1957ท100165 1901006873 นางทองหยิบ มีภาพรณ์ พาณิชย์ 12   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
90 1957ท100171 1901006879 นางรัตนาพร จรสาย พาณิชย์ 46   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
91 1957ท100170 1901006878 นางสมศรี ธูปวงษ์ พาณิชย์ 5   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
92 1957ท100169 1901006877 นายเกชารัตน์ คชารัตน์ พาณิชย์ 8   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
93 1957ท100166 1901006874 นายขวัญชัย พริ้มพราย พาณิชย์ 21   6 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
94 1957ท100167 1901006875 นายพล เครือรัตน์ พาณิชย์ 05/2   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
95 1957ท100168 1901006876 นายวินัย แก้วเล็ก พาณิชย์ 14   8 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี   บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 0.0160 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 1 30/6/2560
96 1957ท100164 1901006872 นางเนาวนิตย์ กิ้งเงิน พาณิชย์ 26   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
97 1957ท100132 1901006840 นางพรณรงค์ ทุสาวุธ พาณิชย์ 44   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
98 1957ท100161 1901006869 นางสาวนิธิวดี วงศ์สุนันท์ พาณิชย์ 8   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
99 1957ท100133 1901006841 นางสาวสุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ พาณิชย์ 07/2   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
100 1957ท100162 1901006870 นายลำไพ นาทันนึก พาณิชย์ 46   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
101 1957ท100163 1901006871 นายสิรวิชญ์ กิ่งเกตุ พาณิชย์ 13   1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
102 1957ท100140 1901006848 นางสงวน แก้วหนู พาณิชย์     6 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี   ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
103 1957ท100139 1901006847 นางสาวนิสาชล แก้วหนู พาณิชย์ 03/6   6 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี   ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
104 1957ท100176 1901006884 นายเฉลิมชัย อินทร์จันทร์ พาณิชย์ 13   3 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี   ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
105 1957ท100138 1901006846 นายทองหล่อ ดิษตระกูล พาณิชย์ 01/2   3 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี   ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
106 1957ท100098 1901006805 นางกัลยา พุทธพันธ์ พาณิชย์ 25/1   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
107 1957ท100126 1901006834 นางขวัญจิตร พุทธประถม พาณิชย์ 144/2   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
108 1957ท100123 1901006831 นางบุญมาก พุทธประถม พาณิชย์ 144   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
109 1957ท100099 1901006806 นางพยอม สุขเกษม พาณิชย์ 166   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0470 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
110 1957ท100092 1901006799 นางสาวนารา ศรศิลป์ พาณิชย์ 94   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0470 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
111 1957ท100096 1901006803 นางสาวลำยอง แสงอมร พาณิชย์ 23   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
112 1957ท100125 1901006833 นางสาววิมล แก่นสากล พาณิชย์ 20/1   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0470 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
113 1957ท100127 1901006835 นางสาวเหมขจีรัตน์ แหวนทอง พาณิชย์ 60   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
114 1957ท100091 1901006798 นางสุมาลี กะวะนิช พาณิชย์ 197   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
115 1957ท100090 1901006797 นายทวีป อยู่คง พาณิชย์ 106   4 เริงราง เสาไห้ สระบุรี   เริงราง เสาไห้ สระบุรี 0.0540 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 6 30/6/2560
116 1957ท100178 1901006886 นางวิมล จันทร์มา พาณิชย์ 22/3   4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี   ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 0.0500 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
117 1957ท100180 1901006888 นางสาวจุฑามาส จันทร์มา พาณิชย์ 22/3   4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี   ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 0.0500 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 3 30/6/2560
118 1957ท100074 1901006781 นายบุญเลิศ อาญาสิทธิ์ พาณิชย์ 15   4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี   เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 2 30/6/2560
119 1957ท100073 1901006780 นายสำอาง สุขเลิศ พาณิชย์ 29   4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
120 1957ท100075 1901006782 นายสำอางค์ สังข์เงิน พาณิชย์ 11   2 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี   ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
121 1957ท100078 1901006785 นางอัตนา พงษ์ศรีดา พาณิชย์ 06/3   3 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
122 1957ท100089 1901006796 นางอินทิรา คัมภิรานนท์ พาณิชย์ 16/3   4 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
123 1957ท100080 1901006787 นายกำจัด สุนทรประทุม พาณิชย์ 14/1   6 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
124 1957ท100079 1901006786 นายชาลี บุญยะมาลิก พาณิชย์ 22/2   3 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
125 1957ท100077 1901006784 นายบัณฑิต คัมภิรานนท์ พาณิชย์ 16   4 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
126 1957ท100084 1901006791 นายไพฑูรย์ ทิพย์โสตร พาณิชย์ 29/1   4 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0480 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
127 1957ท100076 1901006783 นายสนอง พานทอง พาณิชย์ 1/38   7 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
128 1957ท100087 1901006794 นายสุริยา พุทธวงษ์ พาณิชย์ 1/37   7 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี   สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
129 1957ท100153 1901006861 นางกัลยา สนองคุณ พาณิชย์ 37/40   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
130 1957ท100159 1901006867 นางจรรยารักษ์ วัฒนสินธุ์ พาณิชย์ 6   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0310 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
131 1957ท100160 1901006868 นางจำเนียร ศรีเนตร พาณิชย์ 17/1   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
132 1957ท100136 1901006844 นางจำรัส โสพึ่งไทย พาณิชย์ 18/1   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
133 1957ท100156 1901006864 นางน้อย โสพึ่งไทย พาณิชย์ 18/3   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
134 1957ท100149 1901006857 นางละออ โสพึ่งไทย พาณิชย์ 18   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
135 1957ท100134 1901006842 นางสมร เหมือนคล้าย พาณิชย์ 19/8   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
136 1957ท100150 1901006858 นางสาวมาลัย บุญยศ พาณิชย์ 18/4   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
137 1957ท100158 1901006866 นางสาวโยษิตา ชมภูนุช พาณิชย์ 18/3   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
138 1957ท100157 1901006865 นางสุภณา โสพึ่งไทย พาณิชย์ 18/1   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
139 1957ท100151 1901006859 นางแสงจันทร์ ชมภูนุช พาณิชย์ 18/4   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
140 1957ท100152 1901006860 นายณรงค์ ชมภูนุช พาณิชย์ 18/3   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
141 1957ท100137 1901006845 นายนันทภพ เมฆดำ พาณิชย์ 19/8   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
142 1957ท100154 1901006862 นายวินัย โสพึ่งไทย พาณิชย์ 18/1   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
143 1957ท100135 1901006843 นายอนันต์ ชมภูนุช พาณิชย์ 19/1   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0625 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560
144 1957ท100155 1901006863 นายเอนก ชมภูนุช พาณิชย์ 18/4   1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี   เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 0.0600 ปลาทับทิม/นิลแดง  กระชัง 4 30/6/2560


  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,527)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,047) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,971) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,685) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,414) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,332) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,241) พระราชกำหนดการประมง.. (1,235) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (929) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (925) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (836) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (748) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (666) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (649) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (625) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (612) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (520) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (505) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (486) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (418)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล