การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

 กองกฏหมาย

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-06  |   ข่าววันที่: 2020-05-06 |  อ่าน: 348 ครั้ง
 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

*แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓*

 


 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (776)  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ...... (770) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (666) ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (579) กฎกระทรวง.. (476) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (471) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (447) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (444) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (425) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (425) ระเบียบกรมประมง.. (392) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (391) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (384) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (367) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...... (348) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (336) กลุ่มคดีทั่วไป.. (322) กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ.. (309) กลุ่มคดีปกครอง.. (303) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (302)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐