Line Group_GIS-ภัยพิบัติ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


Line Group_GIS-ภัยพิบัติ 

เมนู


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศประมงสำหรับผู้บริหาร   182   “ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามาร...  179  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    153  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  149  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  147  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  131  “ผอ.ศทส.เข้าร่วมหารือนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับ GISTDA”   114  แผนที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   77  พื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   47

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278