“ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ”

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


“ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ”           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มัสสาฮิโกะ ฮอนซาวา (Masahiko Honzawa, Visiting Professor) ศาตราจารย์รับเชิญ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศที่สามารถจะนำมาต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มัสสาฮิโกะ ฮอนซาวา (Masahiko Honzawa, Visiting Professor) ศาตราจารย์รับเชิญ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศที่สามารถจะนำมาต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศประมงสำหรับผู้บริหาร   178   “ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามาร...  176  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    148  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  147  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  142  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  128  “ผอ.ศทส.เข้าร่วมหารือนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับ GISTDA”   110  แผนที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   73  พื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   44

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278