หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ) 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2016-10-10  |   ข่าววันที่: 2016-10-10 |  อ่าน: 2,172 ครั้ง
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มบริหารจัดการระบบเครื่อข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร NIFI

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์)               0 2940 6225 ภายใน 5109

ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                        0 2940 6220 โทรสาร 0 2940 6220

                                                                                ภายใน 5100, 5116

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ)           0 2940 6275 ภายใน 5101

นางเฉลิมศรี วัฒนวิจิตร เจ้าพนักงานธุรการ                     0 2940 6220 ภายใน 5100

นางกันยาวีร์ สุทธิประภา  เจ้าพนักงานธุรการ                 0 2940 6221 ภายใน 5102

นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์ นายช่างไฟฟ้า                       0 2940 6220 ภายใน 5116

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ                                0 2579 5591  ภายใน 5129

หัวหน้ากลุ่มฯ (นางชลธิชา สันติภาตะนันท์)                  0 2579 5591  ภายใน 5132

นายนภัทร์ โสภณ นักวิชาการประมง                           0 2579 5591  ภายใน 4035

นาย อนุพงศ์ วีระกูล   นักวิชาการประมง                     ภายใน 4035

นายภาสวรรษ ทัศนครองสิธุ์ นักวิชาการประมง              ภายใน 5129

นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             0 2579 5591  ภายใน 5129

นายนภดล สุขพันธุ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                   0 2579 5591  ภายใน 4035

นายเอกราช แก้วบุญจันทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์           0 2579 5591  ภายใน 4035

นายอรรถกร วรยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                   0 2579 5591  ภายใน 4053 

นายสุรพงษ์ รัตตมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     ภายใน 4053

นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์                    ภายใน 4053

นางสาวฐานมาศ ใจลาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     ภายใน 5128

นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกกุลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ภายใน 5129

                                   

กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย         0 2940 5602, 0 2561 5039

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                            ภายใน 4040. 4041

หัวหน้ากลุ่มฯ (นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงศ์)                 ภายใน 5229

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์            ภายใน 4040,4041 ต่อ 103

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์      ภายใน 4040,4041 ต่อ 104

นายนภัส โสมวดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     ภายใน 4040,4041 ต่อ 105

นายไพศาล ผลสง่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์                   ภายใน 4040,4041 ต่อ 105

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ         0 2940 6278 ภายใน 5111

และภูมิสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มฯ (นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล)                         0 2561 1707  ภายใน 5103

นางสาวฐิติภัทร สังข์ขาว นักวิชาการประมง                    0 2561 1341 ภายใน 5104

นางสาวกนกอร ห่อนาค              0 2558 0144 ภายใน 5104

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล                                   0 2561 1596 ภายใน 5017

หัวหน้ากลุ่มฯ (นายดำรงค์ เกิดกิจ)                            0 2940 6276 ภายใน 5108

นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             0 2561 1596 ภายใน 5107

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์            0 2561 1596 ภายใน 5107

นางสาวสุพัตรา โค้วสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             0 2561 1596 ภายใน 5107

นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                0 2561 1596 ภายใน 5107

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์         0 2561 1596 ภายใน 5106

นายกิตติชาติ แซจอหอ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์               0 2561 1596 ภายใน 5106                                                            


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,380)  G-Chat.. (2,494) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,273) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,172) Anti IUU.. (1,860) elicense.. (1,819) Aqualib Apps.. (1,816) แบนเนอร์.. (1,799) researchApp.. (1,736) Feed Apps.. (1,713) กระบวนการ Work Flow.. (965) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (790) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (719) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (603) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (577) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (572) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (564) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (546) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (497) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900