ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่1/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่1/2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |   ข่าววันที่: 2019-07-03 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณายกเลิกที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามประกาศที่108/2491ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2491 จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิม มติที่ประชุมเห็นชอบ และพิจารณาร่างแผนที่ที่ปรับปรุงใหม่ของเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามประกาศฉบับเดิม จำนวน 5 แห่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จะได้ดำเนินการจัดทำสรุปมติผลการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลาเสนอกรมประมงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,492)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,199) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (721) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (676) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (634) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (626) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (613) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (551) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (531) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (516) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (498) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (481) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (455) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (448) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (430) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (426) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (423) แบบฟอร์มคำขอ.. (420) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (407) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (397)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000