เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-29 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันที่ 27 - 28  มีนาคม  2562 สำนักงานประมงจังหวัดยะลานำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 ราย โดยมีนายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา บ้านปากาซาแม หมู่ที่ 1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงการปรับวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการมาทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้า  โดยมีการอบรมวิชาหลัก จำนวน 6 วิชา ได้แก่ 1. ศาสตร์พระราชา  2.เกษตรทฤษฎีใหม่ 3.การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย 4.การสร้างผลผลิต/การสร้างรายได้ 5.การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และ 6. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,563)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,242) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (705) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (664) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (641) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (502) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (479) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (456) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (454) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (450) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (428) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000