ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างและอัตรากำลัง

- แผนผังองค์กร

0.2 ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

04. แผนยุทธศาสตร์

0.5 ข้อมูลในการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q/A

09. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารงาน

013.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือแนวทางการตรวจสอบและตัวอย่างใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย

014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- การออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

- กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017. E-Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

023. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมา...  304   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  184  กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยา...  134  ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง   114  ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ...  107  หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ป...  100  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   99  การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  95  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...  93  เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ