โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงาน


ตามหนังสือที่ สต 0017.2/ว2174 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสตูลได้อนุมัติให้สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 จำนวนเงิน 4,283,300บาท ( สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   229   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   224  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  212  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   210  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   200  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   183  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   111  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   105  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  101  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   90

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239