นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“ นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“..คลิก

??? วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ???

?? นายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นวลศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วม “บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ“ ณ เรือนจำจังหวัดสตูล

.

นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่างเรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจและขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ การสร้างงาน สร้างอาชีพร่วมกัน

.

นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ โดยให้มีการบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ระหว่างเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน สังคม การไม่มีงานทำ การไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เป็นต้น การเริ่มต้นชีวิตภายหลังพ้นโทษ จึงมีความเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำสูง เรือนจำจังหวัดสตูล จึงได้ประสานหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัว ตลอดจนการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรม แนะแนวอาชีพ แหล่งงาน ทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามความต้องการตลาดแรงงาน สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งใ... จำนวนผู้อ่าน 144  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบร... จำนวนผู้อ่าน 137 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ เน... จำนวนผู้อ่าน 135 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy งดให้ งดรับ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy งดให้ งดรั... จำนวนผู้อ่าน 116 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา... จำนวนผู้อ่าน 113 ประชาสัมพันธ์ -- ฟาร์มต้นแบบด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ -- ฟาร์มต้นแบบด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล  จำนวนผู้อ่าน 105 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 101 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ (รุ่นที่ 1) สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสิ... จำนวนผู้อ่าน 85 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ (รุ่นที่ 2)  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสิ... จำนวนผู้อ่าน 83 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ออกหน่วยคลินิกประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ออกหน่วยคลินิกประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้... จำนวนผู้อ่าน 73


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

  รายละเอียด 443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000  email  fpo-satun@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 7477 2201 , 0 7474 0239  FAX 0 7477 2201 , 0 7474 0239  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6