จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 )

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 ) วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และนายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ ประมงอำเภอละงู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 ) เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาและการจัดการผลผลิต โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มาตรฐานฟาร์มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลและการส่งเสริมการตลาด โดยวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   254   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   247  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  233  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   228  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   221  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   202  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   125  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   121  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  107  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   105

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239