21  มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอสะเดา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

21  มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอสะเดา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภา 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

 21  มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอสะเดา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอู่ตะเภา และตรวจสอบปลาตายเป็นปลานิลซึ่งเลี้ยงในกระชังในคลองอู่ตะเภา พื้นที่หมู่ที่ 7ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  มีปลาของเกษตรกรทยอยตาย วันนี้มีปลาตายยกกระชัง จำนวน 2กระชัง  น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม ขนาดปลา 500 กรัม/ตัว ยังไม่ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ ระดับน้ำจุดที่วางกระชังระดับน้ำประมาณ 50-60 ซม.กลางวันอุณภูมิของน้ำสูง กลางคืนออกซิเจนมีปริมาณน้อย ประกอบกับปลามีความหนาแน่น ได้แนะนำให้เกษตรกรคัดปลาทีมีขนาดโตจำหน่ายก่อน เพื่อลดความหนาแน่น ในส่วนของการทำฝายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเกษตรกรได้ทำฝายชั่วคราวโดยใช้ยางรถยนต์แทนกระสอบทรายซึ่งได้ผลระดับหนึ่งสามารถเพิ่มระดับน้ำประมาณ 15-20ซม. และได้รายงานเรื่องปลาตายให้กับนายอำเภอสะเดาทราบแล้ว ในรายที่เกษตรได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องปลาตายนั้นประมงอำเภอสะเดาได้ลงตรวจสอบกระชังพบปลามีความหนาแน่นและทยอยตายทุกวัน ได้ทำความเข้าใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรแล้วพร้อมกับได้แจกประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องเตรียมการณ์รับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนการขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์กรมประมง) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ณ 30 ก.ย. 62) มาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการจำหน่ายสัตว์น้ำ) งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) งบประมาณ 2563 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์ด้านประมงจังหวัดสงขลา แนวจัดวางปะการังเทียม แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา เขตฟาร์มทะเล เครื่องมือประมงประจำที่ ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่ เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง ข้อมูลการประมงในสงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวจัดวางปะการังเทียม.. (2,031)  ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,871) ประกาศรับสมัคร.. (1,639) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (1,600) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,255) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (1,018) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (894) ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561.. (887) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (858) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (746) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (693) เขตฟาร์มทะเล.. (691) ประกาศรับสมัคร.. (679) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (676) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (672) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (664) เครื่องมือประมงประจำที่.. (638) แบนเนอร์.. (638) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (635) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (604)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000