ประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตชายแดนทางทะเลฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตชายแดนทางทะเลฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-13  |   ข่าววันที่: 2019-05-13 |  อ่าน: 173 ครั้ง
 

จังหวัดระนองจัดประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนทะเลของประเทศไทย
วันนี้ 13 พ.ค.62 ที่โรงแรมทีนีดี จังหวัดระนอง พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนทะเลของประเทศไทย โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ แสดงเจตจำนงแห่งรัฐด้วยการกำหนดให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560- 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการทะเลและบูรณาการให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยซึ่งจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการพบว่าประเด็นปัญหาสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยเกิดจากการบริหารจัดการของภาครัฐที่ด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเนื่องมาจากการที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาแผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดชายแดนของประเทศไทยให้มีความทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไม่ชัดเจนซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เสนอให้มีการจัดทำเขตทางทะเลและการจัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง แต่ละจังหวัดให้ชัดเจนและมาตรฐานและเป็นธรรมดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่การค้นคว้าการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิชาการ ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  /////////


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดระนอง NEW ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างปะการังเทียม ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)โดยชุมชนมีส่วนร่วม ประกาศร่างประกวดราคาการจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หมายเหตุประกอบงบการเงินกุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศร่างประกวดราคาการจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หมายเหตุประกอบงบการเงิน มกราคม 2562 งบทดลองมกราคม 2562 รายละเอียดประกอบงบการเงิน ธค 61 งบทดลองธันวาคม 2561 งบทดลองตุลาคม 2561 งบทดลองปี2561 งบทดลองกันยายน2561 งบทดลองสิงหาคม 2561 งบทดลองกรกฎาคม 2561 งบทดลองมิถุนายน 2561 งบทดลอง พฤษภาคม 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,439)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,155) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,005) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (826) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (796) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (789) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (768) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (684) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (628) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (584) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (460) ต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข.. (390) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (364) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (310) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (273) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (272) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (254) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (253) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (250) กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง.. (234)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร