กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  

ข่าว

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-24  |   ข่าววันที่: 2017-05-24 |  อ่าน: 990 ครั้ง
 

“กรมประมง” แถลงผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60  เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง “ปลาทู” สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม   ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง ส่วนใหญ่ร่วมใจไม่ใช้เครื่องมือต้องห้าม  หนุนสร้างอาชีพที่มั่นคงจากการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  แถลงถึงผลการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยว่า 
จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทยประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง15 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 
3 เดือน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวในบางข้อเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เครื่องมือการทำประมงมีศักยภาพสูงขึ้นและทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำมากขึ้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
       1.เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยประกาศฉบับนี้สิ้นผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และ 2.เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งซึ่งห้ามใช้เครื่องมืออวนทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกลทำการประมง โดยประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงในเขตระยะ 
7 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ยกเว้นการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนช้อน อวนครอบ และอวนยกหมึก ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมเครื่องมือที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทรัพยากร รวมถึงพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวไทยมากขึ้น โดยผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งในส่วนของมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครอง จึงส่งผลให้ผลการบังคับใช้ประกาศฯ ดังกล่าวเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงตามมาตรการปิดอ่าวไทยของกรมประมง จากการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 52 ครั้ง พบการกระทำความผิดรวม 11 คดี ได้แก่                                                                        

-       การใช้เครื่องมืออวนลากประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเวลากลางวัน ในพื้นที่บังคับใช้มาตรการฯ จำนวน 2 คดี พบผู้กระทำผิด 10 ราย

-       ใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง จำนวน 2 คดี ผู้กระทำผิด 9 ราย

-       ใช้เรือซึ่งปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยออกทำการประมง จำนวน 6 คดี ผู้กระทำผิด 7 ราย

-       ตรวจยึดเครื่องมืออวนรุน 1 คดี

         ทั้งนี้  จากการสำรวจติดตามสถานการณ์ในเขตปิดอ่าวและบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่กรมประมงใช้เครื่องมือตรวจสอบฝูงปลา (Sounder) ตรวจพบพ่อแม่พันธุ์ปลาจำนวน 3,000 กิโลกรัม และฝูงลูกปลาจำนวน 10,000 กิโลกรัม บริเวณเกาะพะงัน และยังพบข้อมูลชาวประมงพื้นบ้านจับปลาทูขนาดใหญ่ได้บริเวณอ่าวชุมพร โดยใช้เครื่องมืออวนติดตาขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว นอกจากนี้ในต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายังได้รับรายงานว่าพบฝูงลูกปลาทูขนาดเล็กชุกชุมจำนวนมากบริเวณห่างฝั่ง 3-5 ไมล์ทะเล ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงสุราษฎร์ธานี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยเริ่มฟื้นคืนกลับมา

         อธิบดีฯ แถลงต่อไปว่า เนื่องจากประกาศดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่แนวฝั่งทะเล ที่จะทำให้ลูกปลาทูขึ้นมาเจริญเติบโตบริเวณอ่าวตอนในได้  ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำมีประสิทธิภาพ
โดยครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดเครื่องมือ
ทำการประมง วิธีการทำการประมง
 และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมจากเดิม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เช่นเดียวกัน โดยประกาศฉบับนี้ได้ห้ามใช้เครื่องมืออวน
ทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกลทำการประมง โดยใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          จากข้อมูลการศึกษาทางวิชาการของการควบคุมมาตรการปิดอ่าวไทย สามารถยืนยันได้ว่า

“ปลาทูไทย  ไม่ได้หายไปไหน” แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู งดเว้นการจับพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำใน
ฤดูวางไข่ ซึ่งจะสามารถทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ตามธรรมชาติ 


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • อัตรากำลัง.. (2,551)  การจัดทำ seabook.. (1,343) ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (1,105) กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ .. (990) ประวัติสำนักงาน.. (917) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.. (728) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (422) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (404) งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (340) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (287) ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day).. (273) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก.. (272) ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง .. (258) หน้าแรก.. (255) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1.. (254) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง.. (248) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (244) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม).. (240) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม.. (234) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร่าง).. (222)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com