โครงการวันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการวันประมงแห่งชาติ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 ก.ย.62   นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานโครงการเพิ่มผลผลิตปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ(เพิ่มเติม) และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนวัดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 684,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และพันธุ์ปลากระโห้ จำนวน 100,000 ตัว การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย พร้อมนำพันธุ์ปลากระโห้คืนสู่แม่น้ำแม่กลอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  468   ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  132  งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี...  89  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บ...  89  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564   84  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  81  การออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)   78  ประชุมหารือการจัดทำหนังสือคนประจำ (Seabook)   77  ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองประดู่ ประเภทนาข้าว    76  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559   74

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258