รายงานมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รายงานมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครปฐม 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-09 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 

-รายงานมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครปฐม

-สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

-สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

-การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- กำหนดช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร

- หลักฐานข้อที่ 4 การให้บริการ ณ จุดเดียว

- หลักฐานข้อที่ 5 การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,653)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,677) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,805) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,449) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,409) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,365) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,126) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (950) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (946) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (832) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (828) แบบคำขอต่างๆ.. (825) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (755) ราคาสัตว์น้ำ.. (728) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (723) สถิติประมง.. (711) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (704) หน่วยงานส่วนกลาง.. (598) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (593) อาสาสมัครด้านการประมง.. (543)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000