รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-06-09  |   ข่าววันที่: 2020-06-09 |  อ่าน: 637 ครั้ง
 

          สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประกาศกรมประมงในการออกประกาศกำหนดมาตรการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ ในเขตน้ำจืดในจังหวัดนครปฐม โดยขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – วันที่ 15 กันยายน 2563 โดย ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดภายในจังหวัดนครปฐม ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาต ให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
                    1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว
                    2. ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  และชนาง ซึ่งมีปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
                    3. ไซ  ตุ้ม  อีจู้  ลัน  โปง  และโทง
                4. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือ รวบรวมลูกสัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมง
 
                   ผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,147)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,622) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,446) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,054) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,665) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,651) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,567) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,511) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,354) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,203) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,111) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,021) สถิติประมง.. (976) ราคาสัตว์น้ำ.. (917) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (901) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (894) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (883) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (802) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (789) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (759)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000