จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP มกษ”

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP มกษ” 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 มกราคม  2565

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP มกษ” ตามโครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและควบคุมคุณภาพผลผลิต ยกระดับการผลิต และรักษาคุณภาพการผลิตในระดับฟาร์มอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อม ในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน  รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทราบถึงปัญหา วิธีการแก้ไขการ รับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

มีกลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย และได้รับเกียรติ จากคณะวิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาฟาร์มตามระบบ การผลิตตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ จีเอพี มกษ. 7436 และจีเอพี มกษ. 7521 สำหรับฟาร์ม เพาะพันธุ์และ อนุบาล สัตว์น้ำจืด การปฏิบัติ ทางการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานจีเอพี กรมประมง การบริหารจัดการ ระบบการผลิต และการเชื่อมโยงผลผลิต สู่ตลาด การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดย นวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพสูงโดยมี นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลง...  224   จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตร...  219  กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน   189  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถ...  168  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   140  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   133  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  116  การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์   103  ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอ...  90  ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302