จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลโดยมีนายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตัวแทนเกษตรกร ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารไทยประจำพื้นที่ ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำประจำพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการตาม ระเบียบวาระการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานงาน ในแต่ละประเด็น อาทิ การบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การแก้ปัญหาโรคกุ้งทะเล และสถานการณ์กุ้งทะเลในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค ในการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบ APD ของจังหวัดในปัจจุบัน รวมถึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 91 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกษตรกรสามารถแจ้งผลผลิตผ่านระบบ APD ได้ตามเป้าหมายต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  294   ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก...  216  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  213   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  206  ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   192  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    192  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  176  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  174  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    172  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ