เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอบ้านโป่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอบ้านโป่ง..คลิก

         วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วย นายชานนท์ สรสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง และนางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้ไร่สกุลณา หมู่ที่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
         โดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบ้านโป่งได้จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาและร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ อาทิ การแจกเอกสารเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ ปม.1และจัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 12,000 ตัว นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางซามูไรโค่ยฟาร์ม นำปลาคาร์ป มาร่วมแจกผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีเกษตรกรและผู้สนใจผู้ร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนเข้ารีดร่วมใจ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนเข้ารีดร่วมใจ ตาม... จำนวนผู้อ่าน 336  เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในบ่อซีเมนต์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในบ่อซีเมนต์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสล... จำนวนผู้อ่าน 298 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566  เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2... จำนวนผู้อ่าน 238 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจับพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตประกาศที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแพ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก... จำนวนผู้อ่าน 230 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจับพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตประกาศที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแพ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก... จำนวนผู้อ่าน 225 จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565   จำนวนผู้อ่าน 217 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  จำนวนผู้อ่าน 216 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ... จำนวนผู้อ่าน 199 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566   จำนวนผู้อ่าน 198 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2... จำนวนผู้อ่าน 194


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

  รายละเอียด 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000  email  fpo_ratchaburi@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 032-337656  FAX 032-337656  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6