ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตามผลการดำเนินงานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตามผลการดำเนินงานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค วันที่ 27 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ดังนี้

1.ดำเนินการตรวจเยี่ยมและถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านประมง จำนวน 3 แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาทต่อศูนย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

2.ดำเนินการตรวจเยี่ยมและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค ( GAP กรมประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ประกอบด้วย

- มาตรฐาน GAP ปลาตะเพียน จำนวน 1 ราย

- มาตรฐาน GAP ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศจำนวน 1 ราย

- มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามแดงบริโภค จำนวน 2 ราย

3.ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565 เพื่อเตรียมแผนรองรับกับสภาพอากาศร้อน และมีน้ำน้อยในแหล่งน้ำสาธารณะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  344   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  158  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  147  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  143  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  133  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  124  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  119  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  118  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  105  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ