ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตามผลการดำเนินงานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตามผลการดำเนินงานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัยแล้ง พร้อมตรวจเยี่ยมฟาร์มติดตามผลการดำเนินงานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค..คลิก

วันที่ 27 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ดังนี้

1.ดำเนินการตรวจเยี่ยมและถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านประมง จำนวน 3 แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาทต่อศูนย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

2.ดำเนินการตรวจเยี่ยมและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำบริโภค ( GAP กรมประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ประกอบด้วย

- มาตรฐาน GAP ปลาตะเพียน จำนวน 1 ราย

- มาตรฐาน GAP ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศจำนวน 1 ราย

- มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามแดงบริโภค จำนวน 2 ราย

3.ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2565 เพื่อเตรียมแผนรองรับกับสภาพอากาศร้อน และมีน้ำน้อยในแหล่งน้ำสาธารณะ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนเข้ารีดร่วมใจ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดอนเข้ารีดร่วมใจ ตาม... จำนวนผู้อ่าน 342  เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในบ่อซีเมนต์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในบ่อซีเมนต์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสล... จำนวนผู้อ่าน 300 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566  เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2... จำนวนผู้อ่าน 239 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจับพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตประกาศที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแพ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก... จำนวนผู้อ่าน 234 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจับพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตประกาศที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแพ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก... จำนวนผู้อ่าน 226 จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565   จำนวนผู้อ่าน 220 ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  จำนวนผู้อ่าน 218 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ... จำนวนผู้อ่าน 200 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566   จำนวนผู้อ่าน 199 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2... จำนวนผู้อ่าน 195


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

  รายละเอียด 399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000  email  fpo_ratchaburi@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 032-337656  FAX 032-337656  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6