ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำเภอเมืองราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำเภอเมืองราชบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับนายจำนงค์ จันทร์วงศ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่กำลังอาสาอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริเวณคลองสาธารณะ คลองพิกุลทอง พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี พบเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับได้ (ไอ้โง่) จำนวน 4 ปาก ไม่พบผู้กระทำความผิดและไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการรื้อถอนและยึดเครื่องมือมาเก็บรักษาไว้ที่สถานที่เก็บของกลาง สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคุมเครื่องมือ “ลอบพับได้หรือไอ้โง่” ที่ใช้ทำการประมง เพื่อให้เป็นตามมาตรการและภาระกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของกรมประมง ซึ่งการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 67 ห้ามมิให้ใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง บทกำหนดโทษ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  378   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   237  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  170  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  167  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  166  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  149   ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  146  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  144  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา   137  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพา...  136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ