เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมอินทรีชั้น 4 อาคารจฬุาภรณ์ กรมประมง โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ประธานมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) ดำเนินการประสานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตร สุพรรณบุรี จำกัด ดำเนินการส่งมอบปัจจัยตามที่จัดทำแผนการส่งมอบ โดยแผนส่งมอบงวดที่ 3 จำนวน 11,295 ราย จัดส่งไปแล้ว 3,537 ราย จึงให้ ผอ. กคพ. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างประสานเรื่องการส่งมอบกับสำนักงานประมงจังหวัด ทั้ง ๓๙ จังหวัด และส่งมอบให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยจะมีการประชุมติดตามครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  378   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   236  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  192  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  168  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  166  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  165  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  149   ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  144  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  143  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพา...  136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ