Feed Apps 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน


Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Feed

https://itunes.apple.com/gb/app/feed-app/id973326511

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  313   ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ   166  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   148  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  144  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  138  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  138  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  135  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  131  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ