การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

************************

คุณสมบัติของเกษตรกร

     เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของกรมประมง ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ

     1. จังหวัดดำเนินการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
     2. เกษตรกรแจ้งขอรับการช่วยเหลือตามแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีประจำท้องที่ตรวจสอบรับรอง และยื่นขอรับความช่วยเหลือกับประมงอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
     3. ประมงอำเภอ ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรเป็นรายบุคคล และตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง
     4. ประมงอำเภอ นำรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและผ่านการตรวจสอบแล้ว นำมาประมวลรวบรวม และคำนวณมูลค่าความช่วยเหลือพร้อมลงนามรับรองตามแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (แบบ กษ 02)
     5. ประมงอำเภอ นำรายชื่อเกษตรกรตามแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (แบบ กษ 02) นำไปติดประกาศในสถานที่ราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูล หรือดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน กรณีมีผู้คัดค้านให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องใหม่ทั้งหมด
     6. นำรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ที่ผ่านการติดประกาศ หรือประชาคมหมู่บ้านแล้วเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจอำเภอ
     7. หากวงเงินในอำนาจของอำเภอมีไม่เพียงพอให้นำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 20 ล้านบาท
     8. หากวงเงินในอำนาจของจังหวัดมีไม่เพียงพอสามารถขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท)

อัตราการให้ความช่วยเหลือ

     1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่
     2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1. ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ 4,682  บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่
     3. สัตว์น้ำตามข้อ 1. และข้อ 2. ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร

     ทั้งนี้ หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท


การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  mail รายละเอียด 

ปี ช่วงเกิดภัย พื้นที่
(อำเภอ)
เกษตรกรได้รับความเสียหาย
(ราย)
พื้นที่
(ไร่)
วงเงินให้ความช่วยเหลือ
(บาท)
2554 1-31 สิงหาคม 25541 เมืองเพชรบูรณ์ 470 1,620.75 6,847,668.75
    บึงสามพัน 45 73.50 310,537.50
    หล่มเก่า 176 114.00 481,650.00
    หล่มสัก 424 692.25 2,924,756.25
    วิเชียรบุรี 89 202.00 853,450.00
    ศรีเทพ 31 40.25 170,056.25
    หนองไผ่ 18 38.50 162,662.50
รวม 7 อำเภอ 1,253 2,781.25 11,750,781.25
2555 4-16 กันยายน 2555 เมืองเพชรบูรณ์ 15 53.50 226,037.50
    หล่มสัก 187 318.50 1,345,662.50
รวม 2 อำเภอ 202 372.00 1,571,700.00
2556 17-30 กันยายน 2556 เมืองเพชรบูรณ์ 100 374.00 1,580,150.00
    วิเชียรบุรี 51 102.25 432,006.25
    หล่มสัก 95 151.50 640,087.50
    ศรีเทพ 3 5.50 23,237.50
รวม 4 อำเภอ 249 633.25 2,675,481.25
2557 1-8 กันยายน 2557 เมืองเพชรบูรณ์ 15 65.00 274,625.00
รวม 1 อำเภอ 15 65.00 274,625.00
2559 14-26 กันยายน 2559 หล่มสัก 115 183.25 774,231.25
รวม 1 อำเภอ 115 183.25 774,231.25
2560 31 สิงหาคม 2560 ถึง หล่มสัก 10 24.50 103,512.50
  16 กันยายน 2560        
รวม 1 อำเภอ 10 24.50 103,512.50
2562 24 สิงหาคม 2562 ถึง เมืองเพชรบูรณ์ 37 83.25 351,731.25
  4 กันยายน 2562 หล่มสัก 15 31.00 130,975.00
    เขาค้อ 23 16.125 68,128.13
รวม 3 อำเภอ 75 130.375 550,834.38
2563 14 กรกฎาคม 2563 หล่มเก่ำ 9 3.00 12,675.00
  18-20 กันยายน 2563 บึงสามพัน 6 3.75 15,843.75
    วิเชียรบุรี 17 22.00 92,950.00
    ศรีเทพ 123 74.80 316,030.00
  30 กันยายน 2563 ถึง หล่มสัก 33 47.50 200,687.50
  2 ตุลาคม 2563        
รวม 5 อำเภอ 188 151.05 638,186.25
2564 6 เมษายน 2564 หล่มสัก 1 2.75 11,618.75
  9-30 กันยายน 2564 หล่มสัก 102 152.25 712,834.50
  24 กันยายน 2564 บึงสามพัน 20 14.00 65,548.00
    วิเชียรบุรี 44 64.25 300,818.50
  25 กันยายน 2564 หนองไผ่ 21 14.75 69,059.50
  25 กันยายน 2564 ถึง ศรีเทพ 462 391.375 1,832,417.75
  14 ตุลาคม 2564        
  26 กันยายน 2564 ถึง เมืองเพชรบูรณ์ 185 552.50 2,586,805.00
  24 ตุลาคม 2564        
  12-23 ตุลาคม 2564 หล่มสัก 7 7.875 36,870.75
  30 ตุลาคม 2564 ถึง        
  8 พฤศจิกายน 2564 เมืองเพชรบูรณ์ 8 32.00 149,824.00
รวม 6 อำเภอ 850 1,231.75 5,765,796.75
           

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การใช้จ้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
- หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้จ้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

ดาวโหลดแบบ กษ.01  mail

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   372   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  215  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  115  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ