โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน             จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ "โพดุล" (PODUL) และพายุ "คาจิกิ" (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยกรมประมงมีเป้าหมายแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 129 อำเภอ จำนวน 36 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพิจิตรอยู่ในกลุ่มภาคเหนือมีเป้าหมายจำนวน 105 แหล่งน้ำ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว

           ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกันจัดทำแหล่งหลบภัย(กรำ่)อาหารธรรมชาติ และจัดเก็บข้อมูลของแหล่งน้ำก่อนการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยได้มีการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามไปแล้ว จำนวน 19 แหล่งน้ำ แหล่งน้ำละ 200,000 ตัว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และวันที่ 9,20 และ 21 เมษายน 2563 คงเหลือ 86 แหล่งน้ำ จะเร่งดำเนินการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามต่อไป ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นี้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ