ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-23  |   ข่าววันที่: 2018-07-23 |  อ่าน: 354 ครั้ง
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นางสาวพัชรี  สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม และนายประมวล อิ่มใจกล้า เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080  ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2561 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ข้อสรุปดังนี้
1. เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ และชาวประมงในพื้นที่ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ให้แก่ประชาชน และชาวประมง รับทราบข้อมูลอีกครั้ง 
2. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้นำชุมชน และชาวประมงในพื้นที่ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และประมงอำเภอพรหมพิราม บางกระทุ่ม และวังทอง  ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกรมประมงดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว และผู้นำชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มให้แก่ประชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันเป็นอย่างดี 
3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 และ หมู่ 9 และผู้ช่วยฯ พร้อมทั้งชาวประมงทั้ง 4 ราย ได้รับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับการทำการประมงในฤดูน้ำแดง กรณีมีการร้องเรียนดังกล่าว และชาวประมงยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือทำการประมง ของตนเองด้วยความสมัครใจ และพร้อมปฏิบัติตามประกาศกรมประมงอย่างเคร่งครัด 
4. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนในครั้งนี้ ผู้นำ ชาวประมง และประชาชน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
5. มีการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำ และเตรียมตัวรับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลาก


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,780)  ประวัติสำนักงาน.. (921) Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (904) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (765) Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (759) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (730) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (721) ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 .. (690) ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 อำเภอ.. (669) ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา.. (666) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (663) โครงการธนาคารปลา ณ แหล่งน้ำบึงบัว .. (662) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (657) อำนาจหน้าที่.. (652) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ.. (650) ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ย , เมล็ดพันธุ์พืช , ยาและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.. (649) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.. (633) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.. (581) ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต .. (537) กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพ.. (535)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000