การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 868 ครั้ง
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/51

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200622151131_1_file.png

 

O3 อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf


O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

http://file.fisheries.go.th/f/9a2d65d438/

 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=16https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=16

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

O8 Q&A

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

O9 Social Network

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160437_1_file.pdf

 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160620_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160620_2_file.pdf

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155257_1_file.pdf

 

การปฏฺิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190204160551_1_file.pdf

http://www.inlandfisheries.go.th/


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155800_1_file.pdf


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701152424_1_file.pdf


O17 E-Service

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200501093200_1_file.pdf

 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200501093442_1_file.pdf

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155837_1_file.pdf
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701132637_1_file.pdf

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428153944_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428153944_2_file.pdf

 

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160216_1_file.pdf
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160216_1_file.pdf
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429153129_1_file.pdf

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160333_1_file.pdf
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983


O31 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701132750_1_file.pdf
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม         

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai
 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200626134135_1_file.pdf

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/73026

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://file.fisheries.go.th/f/9966624aa1/


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160416_1_file.pdf

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160416_1_file.pdf

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429155836_1_file.pdf

 

แผนการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://file.fisheries.go.th/f/5e3b9eecb2/
 

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160542_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160542_2_file.pdf

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701150036_1_file.pdf

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200619144730_1_file.pdf
 

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429155836_1_file.pdf

 

 

 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (2,049)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,634) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (1,098) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (1,049) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (1,000) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (943) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (868) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (687) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ เพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่.. (668) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (665)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220