วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ กรมประมง

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร


ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค


เป้าประสงค์
1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับได้รับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง
5. เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค

ค่านิยมหลักขององค์การ
      F    Friendly               ความเป็นมิตร
      I     Integrity               คุณธรรม จริยธรรม
      S    Smartness          ความสง่างาม
      H    Happiness          ความสุข
      E    Enthusiasm        ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
      R    Responsibility     ความรับผิดชอบ
      I     Intelligence         ความฉลาด
      E    Energy               พลัง และกำลังความสามารถ
      S    Simplicity            ความเรียบง่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566 การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566  จำนวนผู้อ่าน 617  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 127 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256... จำนวนผู้อ่าน 94 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 84 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ... จำนวนผู้อ่าน 72 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 60 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 57 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 46 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  จำนวนผู้อ่าน 46 เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวนผู้อ่าน 43


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

    รายละเอียด 181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220  email  fpo_sukhothai@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-5561-1220,0-5561-1556  FAX 0-5561-1220  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6