ITA นครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ITA นครสวรรค์ HOT ITA นครสวรรค์..คลิก

ITA นครสวรรค์

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด โครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ... จำนวนผู้อ่าน 127  ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และประชุมประจำเดือน มกราคม 66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ แล... จำนวนผู้อ่าน 117 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 1/2566  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 1/2566... จำนวนผู้อ่าน 117 ประมงอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประมงอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และประชุ... จำนวนผู้อ่าน 110 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขยายผลการดำเนินงานอำนวยการประสานฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขยายผลการดำเนินงานอำนวยการประสานฟื้น... จำนวนผู้อ่าน 87 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งท... จำนวนผู้อ่าน 77 ? ห้าม ?? เพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครองปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด หวั่น...รุกรานทำลายระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในแแหล่งน้ำ ? ห้าม ?? เพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครองปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด หวั่น...... จำนวนผู้อ่าน 77 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด)  จำนวนผู้อ่าน 72  ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนค... จำนวนผู้อ่าน 72 เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ระบุระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566  เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ระบุระ... จำนวนผู้อ่าน 59


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  email  fpo-nakhonsawan@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-5680-3547  FAX 0-5680-3548  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6