โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 

โครงการต่างๆ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-27 |  อ่าน: 556 ครั้ง
 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สำนักงานตรวจราชการกรมดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดกรม : เชิงปริมาณ น้ำหนักร้อยละ ๕ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๔,๐๐๐ ราย

: เชิงคุณภาพ น้ำหนักร้อยละ ๕ ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการกำหนดรูปแบบการเลี้ยงให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ซึ่งบางครั้งกิจกรรมที่กำหนดให้ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร เมื่อเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินการมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมงและสำนักงบประมาณ กรมประมงจึงมอบหมายให้สำนักงานตรวจราชการกรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่พิจารณาดำเนินกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มผลิตภาพซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรอย่างมีคุณภาพโดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมงพัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี)

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงจังหวัดที่ไม่มีประวัติพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ปีละประมาณ ๒๔,๐๐๐ ราย

วิธีการดำเนินงาน

กำหนดกิจกรรมย่อยโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการด้านตลาดรวมทั้งปัจจัยการผลิตที่สามารถหาได้ง่ายในท้องที่ สำนักงานตรวจราชการกรมรวบรวมเสนอกรมประมง และกระทรวงเกษตรฯ ขออนุมัติกิจกรรมงบประมาณและหลักสูตรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก แล้วจัดอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรพร้อมเข้าตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา โดยมีการรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจราชการกรมทุกขั้นตอน

ประโยชน์สู่เกษตรกร

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามความต้องการของตัวเองเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๔,๐๐๐ รายทั่วประเทศ


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (943)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (719) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (674) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (644) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (602) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (568) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (556) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (536) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (534) การเพาะเลี้ยงกบ.. (521) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (505) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (490) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (462) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (448) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (429) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (403) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (361) ปลาน็อค.. (330) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (313) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (281)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100