การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-19  |   ข่าววันที่: 2019-11-19 |  อ่าน: 122 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวิทยา มะสะ ห.กพส. และนางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว เข้าร่วมรับการตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานคณะกรรมการ โดยได้เข้าตรวจเกษตรกรราย นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ระดับเขต/ประมงอาสา/ผู้จัดการแปลงใหญ่ภาคเกษตรกร/เกษตรกรแปลงใหญ่หัวขบวน /Smart farmer /Master farmer of Aquaculture /เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ลำดับที่ 2 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2562 ณ ฟาร์มโชคอนันต์ฟาร์ม ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่ง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือกนายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว เข้าประกวด ในสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 2563 และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (970)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (729) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (670) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (616) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (587) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (569) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (546) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (522) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (496) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (466) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (406) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (372) ปลาน็อค.. (354) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (331) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (330) ชาวศรีดอนชัย เลี้ยงปลานิลอินทรีย์ แปรรูปสร้างมูลค่า ขายตลาดสุขภาพ จังหวัดเชียงราย.. (297) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (232) ผู้บริหารกรมประมง.. (230) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (228) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (225)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100