กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-12-23  |   ข่าววันที่: 2020-12-23 |  อ่าน: 324 ครั้ง
 

นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอร้องกวาง และประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าชุมชนบ้านป่าม่วง หมู๋ที่ 9 ตำแม่พุง อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
2.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
3. กลุ่มปลาร้าอบสมาัคคี ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  โดยสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะการผลิต 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (5,354)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (3,048) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่ 6/2564 .. (1,481) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (1,133) ข่าวกิจกรรม.. (1,085) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,026) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (960) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (920) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (878) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (841)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000