กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอร้องกวาง และประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าชุมชนบ้านป่าม่วง หมู๋ที่ 9 ตำแม่พุง อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
2.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
3. กลุ่มปลาร้าอบสมาัคคี ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  โดยสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะการผลิต 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  153  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   150  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   126  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    111  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  111  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  110  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ