กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอร้องกวาง และประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดแพร่  จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าชุมชนบ้านป่าม่วง หมู๋ที่ 9 ตำแม่พุง อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
2.กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
3. กลุ่มปลาร้าอบสมาัคคี ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  โดยสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิต การบรรจุและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะการผลิต 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  304   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  226  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  221  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  217  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  216  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  195  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   193  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  178  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   169  ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ ครั้ง...  167


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ