ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

                      นายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้  นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์รัตน์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  บ้านแม่พุงหลวง  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   154   จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   144  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  144  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  120  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   115  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  110  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  108  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    107  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  106  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ