จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่) 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-08-03 |  อ่าน: 1,142 ครั้ง
 

วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563

        นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอร้องกวาง  ประมงอำเภอสอง  และประมงอำเภอลอง  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  หลักสูตรการทำปลาบดแผ่น และปลายอ
   2.กลุ่มผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  หลักสูตรการปลาสวายเค็ม การทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว
   3.
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านป่าแดงใต้ อ.สอง จ.แพร่  หลักสูตรการทำไส้อั่วปลา และข้าวเกรียบข้าว
   4.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ อ.ลอง จ.แพร่  หลักสูตรการทำปลาแดดเดียวและปลานิลหยอง

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,747)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (1,142) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่ 6/2564 .. (975) ข่าวกิจกรรม.. (893) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (859) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (802) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (802) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (717) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (715) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (698) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (669) ข้อมูลข่าวสาร.. (665) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (652) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (645) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (640) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (634) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (621) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (602) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร.. (599) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (597)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000