ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา) นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธ์ุปลา อาหารปลา กระชังอวนตาปั้ม ให้กับคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำตามโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา) ของอำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1.กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังปลา)
1.1 ฝายน้ำล้นบ้านปางไฮ ม.1 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น
1.2 ทำนบปลาห้วยทรายขาว ม.5 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
1.3 ลำห้วยแม่คำปองบริเวณหลังวัดบ้านบุญแจ่ม ม.1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
1.4 หนองท่าบัวลอย ม.4 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่
1.5 สระห้วยแก้ว ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
2.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน
2.1 หนองหล่ม ม.2 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่
2.2 หนองธง ม.1 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่
2.3 หนองน้อย ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
2.4 หนองฝาง ม.7 ต.หัวเมือง อ.สอง
2.5 สระประมงหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง
2.6 สระประมงหมู่บ้าน ม.3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
2.7 อ่างเก็บน้ำแม่ยางโทน ม.4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง
2.8 อ่างเก็บน้ำห้วยขึมโยธินอุทกพัฒนา ม.3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
2.9 ฝายน้ำล้นบ้านแม่พุง ม.10 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น
2.10 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.9 ต.สรอย อ.วังชิ้น
2.11 อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.1 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น
2.12 อ่างเก็บน้ำแม่สินเฉลิมพระเกียรติ ม.9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  213  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  205  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   166   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ