ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ 

กิจกรรมสำนักงาน


นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ"บทบาทของชุมชนและคณะกรรมการธนาคารฯในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" โดย นางหนูแดง ทองใบ ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.บุรีรัมย์ นายมนัส พรมมา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.แพร่ และนายพรชัย ก้านขวา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.หนองบัวลำภู รวมถึงการบรรยาย เรื่อง "บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการธนาคารฯบ้านซับสมบูรณ์" "บทเรียนและเทคนิคจากการดำเนินงานโครงการธนาคาร หนองก่าน-สุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู" "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ" และ "บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ" จากนั้นจึงได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" และนำเสนอผลการอภิปรายรายกลุ่มย่อยและการสรุปประเด็นสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  213  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  205  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   166   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ