ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-21  |   ข่าววันที่: 2020-02-20 |  อ่าน: 358 ครั้ง
 

นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ"บทบาทของชุมชนและคณะกรรมการธนาคารฯในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" โดย นางหนูแดง ทองใบ ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.บุรีรัมย์ นายมนัส พรมมา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.แพร่ และนายพรชัย ก้านขวา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.หนองบัวลำภู รวมถึงการบรรยาย เรื่อง "บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการธนาคารฯบ้านซับสมบูรณ์" "บทเรียนและเทคนิคจากการดำเนินงานโครงการธนาคาร หนองก่าน-สุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู" "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ" และ "บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ" จากนั้นจึงได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" และนำเสนอผลการอภิปรายรายกลุ่มย่อยและการสรุปประเด็นสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,071)  ข่าวกิจกรรม.. (815) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (783) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (726) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (721) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (701) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (663) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (657) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (640) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (616) ข้อมูลข่าวสาร.. (613) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (602) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (590) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (589) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (580) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (562) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (556) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (516) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (511)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000