กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-13 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

นายไกรเดช โลกคำลือ หน. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม อาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมเกษตร ใน โรงเรียน และ ชุมชน ผลิต อาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่13กรกฎาคม 2561 ณ. โรงเรียน บ้าน เหล่า( รัฐราษฎร์บำรุง) ต. เวียงต้า อ. ลอง และ มอบ พันธ์ ปลา จำนวน 35 ถุง 15,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ปล่อย ลง ในบ่อปลาของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสัตว์น้ำในการทำอาหารกลางวันของเด็ก พร้อมทั้งสาธิตการตีอวนจับปลาในบ่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันและ จำหน่ายแก่ผู้สนใจเพื่อนำรายได้เข้ากลุ่มยุวเกษตรกรของ รร. ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,332)  ข่าวกิจกรรม.. (645) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (495) ข้อมูลข่าวสาร.. (489) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (487) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (485) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (483) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (477) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (463) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (446) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (431) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (424) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (421) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (418) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (418) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (399) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000