(Field day) อำเภอวังชิ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

(Field day) อำเภอวังชิ้น 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-23  |   ข่าววันที่: 2018-05-22 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,333)  ข่าวกิจกรรม.. (645) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (495) ข้อมูลข่าวสาร.. (489) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (488) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (486) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (483) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (477) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (464) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (447) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (431) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (424) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (421) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (419) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (418) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (399) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000