(Field day) อำเภอวังชิ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


(Field day) อำเภอวังชิ้น 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  213  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  205  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   166   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ