ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

              นายสังวาลย์  ดูระยับ มอบหมายให้ นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาววาริน พาลีวล  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นายไกรเดช  โลกคำลือ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพการประมง และนายสิทธิศักดิ์  ดีเดิน  นักวิชาการปประมงปฏิบัติการ  ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗  ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูมโรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติราขการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่และแผนความต้องการระดับพื้นที่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   187   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ