ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพร่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพร่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 เมษายน 2565
นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายภัทรรพี ประทิศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงาน?ราชการ?เฉพาะกิจ) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพร่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยท่านกำนันสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบิรหารจัดการแหล่งน้ำ ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อขอมติจากคณะกรรมการแหล่งน้ำฯ และประชาชนในพื้นที่ ในการเปิดให้มีการจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยร่องผา โดยใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำฯ สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย สร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน และจำหน่าย?เป็นรายได้ของครอบครัว ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางในการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่การเลี้ยง หรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และประชาสัมพันธ์ “การไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาทำเป็นอาหารธรรมชาติให้ปลา (ปุ๋ยหมัก) ในบ่อเลี้ยงปลา หรือในแหล่งน้ำ เพื่อลดฝุ่นละออง และหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐ” ผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   143   ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  133  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  108  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  103   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   88  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  86  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    83  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ