ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรจุดเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในพื้นที่ 5 อำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรจุดเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 
      วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565
นายสังวาลย์  ดูระยับประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. เรืองไรวินท์ ชัยยะนิมากร ประมงอำเภอวังชิ้น นางรุจิรา  เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง นายธันธวัชร์  ธนะภิรมย์กรณ์  ประมงอำเภอเมืองแพร่  นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรจุดเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในพื้นที่ 5 อำเภอ
ได้แก่ 
   1.นายณัฐพงษ์  ตาตาว อำเภอวังชิ้น  
    2.นางฉัตรปกรณ์  พงพา  อำเภอสูงเม่น
    3.นายกฤษณะ  กองจันทร์  อำเภอเด่นชัย
   4.นายกฤษดา  อินทราวุธ  อำเภอเมืองแพร่
   5.นายอรุณ  ฉลอม  อำเภอร้องกวาง
     ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับรู้เรื่องภัยแล้ง การเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   186   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาทิราชฯ สยามมกุฎราชก...  163  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   137  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  ประมงอำเภอร้องกวาง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชก...  117  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  112  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  100  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ